Chính sách bảo hàng, theo từng sản phẩm và theo từng hãng mà sẽ có chính sách khác nhau.